Folder: "From Linnaeus to DNA"      Fulufjället book
Två typiska översättningsuppdrag: materialet till Naturhistoriska riksmuseets utställning
om Linnéjubiléet samt Naturvårdsverkets bok om Fulufjället nationalpark.

    
ÖVERSÄTTNING

Sea Otter Productions gör översättningar till och från engelska över ett ganska brett register. Målsättningen är en smidig och lättbegriplig text snarare än någon bokstavstrogen återgivning av originalet. Det gäller dels att hitta passande motsvarigheter i det andra språket, dels att reda ut eventuella oklarheter och andra brister — som ofta upptäcks under arbetets gång just därför att en bra översättning kräver såväl en minutiös granskning av varenda punkt och bokstav som en klar uppfattning om vad texten egentligen vill säga. Inte sällan blir det ändringar av ursprungstexten som följd.

En lyckad översättning är således till stor del ett resultat av dialog och samarbete. I Sverige brukar det vara ganska lätt att resonera om engelskans utformning, då de flesta svenskarna har goda kunskaper i det språket och är allmänt språkintresserade — även om detta ibland kan leda till vissa komplikationer (se Pdf-dokumentet “Bra språk & maktspråk” via den blåfärgade länken i rutan till höger).

                
Som en naturlig konsekvens av svenskarnas intresse och kunskaper i engelska blir det ofta en del diskussioner kring olika språkfrågor, och ett urval av dessa behandlas i avdelningen om
Engelskans mysterier. Svaren på dessa frågor ger även en fingervisning om vilka språkregler och -principer som tillämpas av Sea Otter Productions. Här nedan ges några exempel på hur det blir i praktiken.

 

     BRA

 


Översättningar — några utdrag

Svenska – Engelska

Linnés bredd och nyfikenhet märks tydligt i hans rese-
skildringar av Sverige. Utförligt beskrivs natur, geologi, markanvändning, sjukdomar och kulturer. Han funderade över västerbottningarnas kängor: ”... naturen ... har ej satt på folket klackar, här af ser man att de gå så lätt, så vigt med dessa som med bara foten.”

 

Linnaeus's curiosity and breadth of knowledge are clearly evident in the journals of his expeditions to various parts of Sweden. They include detailed descriptions of natural history, geology, land use, illnesses and regional cultures. He reflected on the boots worn by residents of the Västerbotten region: "Although nature has not equipped humans with raised heels, here they wear them and move as lightly and nimbly as if they were barefoot."
              

* * *
           

Det vackraste tjärnet i skogen
låg ensamt och tyst och klart
och växlade blickar med solen
ch drömde så underbart.

Det speglade härliga skatter
av skiftande ljus och färg,
det famnade alltets riken
i ramen av skog och berg.…

– Gustaf Fröding
          

 

The loveliest tarn in the forest
lay lonely and silent and clear,
exchanging a glance with the sun,
and dreaming of wonders so sheer.

It mirrored such fabulous treasures
of bright shifting colour and tone,
embracing the realm of all things
in a framework of forest and stone.…


    

* * *
           

Tyresta by är en de bäst bevarade bymiljöerna i Stockholmstrakten. Bofast befolkning har funnits här sedan vikingatiden. Byn har alltid haft stora skogsmarker i förhållande till folkmängden. Detta har gjort att skogens nyttjande har varit begränsat.

 

Tyresta is one of the best-preserved villages in the Stockholm region. It has been a human dwelling site since the early Viking Era, around 800 A.D. The forest lands connected with the village have always been large in relation to its population, with the result that exploitation of forest resources has been limited.

      

Engelska - Svenska

Crystalline silica is a ubiquitous substance that forms 12% of the earth’s crust, but crystalline silica hazard is limited to the work place and exposure to crystalline silica dust may be controlled, hence this substance is not a priority for classification in EU Directive 67/548.

 

Kristallin kvarts är en vanligt förekommande substans som utgör 12 procent av jordskorpan och finns överallt. Men det är endast på arbetsplatser som den utgör en hälsofara. Det går att minimera risken för exponering för damm från kristallin kvarts, varför denna substans inte prioriterats för klassificering enligt EU-direktivet 67/548.
        

* * *
           

Looking back, there was a long Cold War that had already begun during World War II. But in the decade since the end of the Cold War until September 11th, the U.S. security establishment- — the political class, the CIA, the people who fought the Cold War — had no real enemy to focus on. True, they had Saddam Hussein for a while; and they might have had a minor enemy here, another one there. But there was no real worldwide threat similar to that of the Cold War. Well, now it seems that they have one again.

 

När man ser tillbaka hade ett långt kallt krig redan börjat medan andra världskriget pågick. Men under årtiondet efter kalla krigets slut, fram till 11 september, hade USA:s säkerhetsetablissemang — den politiska eliten, CIA, alla personer som hade utkämpat det kalla kriget — ingen verklig fiende att fokusera på. Visst hade man Saddam Hussein ett tag; och man kanske hade en mindre fiende här, en annan där. Men det fanns inget globalt hot som liknade det som rådde under kalla kriget. Nåväl, nu verkar det som om man åter fått ett sådant hot.
     

* * *
           

I saw horseshoe crabs come out of the water to spawn, an ancient ritual that goes back hundreds of millions of years. That experience made me realize that i could see the past in the present. And I wondered whether it might be possible to tell the story of life on earth from its earliest beginnings to its present diversity by capturing images that evoke nature through time.
 

 

Jag såg dolksvansar när de kom upp ur vattnet för att leka, en urgammal ritual med anor som sträcker sig hundratals miljoner år tillbaka i tiden. Denna upplevelse fick mig att inse att jag kunde se det förflutna i nuet. Jag undrade om det vore möjligt att berätta historien om livet på jorden ända från dess ursprung till nutiden med all sin mångfald, genom att fånga bilder som visar naturen genom tiderna.
      

      
  UK flag  English

      

 

 

 

 

     BRA Mysterier3 UnionJack